Ägyptens Stunde null? Akteure, Interessen, Szenarien / Muriel Asseburg; Stephan Roll. Berlin : Stiftung Wissenschaft und Politik, 2011
Inhalt