Girgas, Vladimir F.: Arabskaja chrestomatīja : Vypusk 2. / sost. V. F. Girgas i V. R. Rozenʹ. Sanktpeterburgʹ : Tipografia Imperatorskoj Akademii Nauk, 1876