Lettere inedite di Muley-Hassen re di Tunisi a Ferrante Gonzaga vicerè di Sicilia (1537-1547) / pubblicate da Federico Odorici ed illustrate da Michele Amari. Modena : C. Vincenzi, 1865