Simon Eppenstein: Moses ben Maimon, ein Lebens- und Charakerbild.. In: Moses Ben Maimon
 

Moses Ben MaimonBd. 2Moses ben Maimon, ein Lebens- und Charakerbild.