Hicrî on üçüncü asırda İstanbul hayatı : (1200 - 1255) ; İstanbulun içtimaî, iktısadî, tibarî [?] ve beledî hayatına dair Hazinei Evrakı̕n gayrı matbu vesikalarını havidir / Ahmet Refik. İstanbul : Matbaacılık ve Neşriyat T.A.Ş., 1932