Girgas, Vladimir F. ; Rozen, Viktor R.: Arabskaja chrestomatīja : Vypusk 2 / sost. V. F. Girgas i V. R. Rozenʹ. Sanktpeterburgʹ. Sanktpeterburg : Tipografia Imperatorskoj Akademii Nauk, 1876