Suyūṭī, Ǧalāl-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Abī-Bakr as-: al- Itqān fī ʿulūm al-Qurʾān./ taʾlīf Ǧalāl-ad-Dīn as-Suyūṭī aš-Šaf̄iʿī. Calcutta : The Babtist Mission Press, 1857