Kitāb/al- Alfāẓ al-kitābīya / li-ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-ʿĪsā al-Hamaḏānī. Iʿtanā bi-ḍabṭihī wa-taṣḥīḥihī aḥad al-ābāʾ yasūʿīyīn. Bairūt : Maṭbaʿat al-Ābāʾ al-Yasūʿīyīn, 1885